waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Miljoenen nodig voor goed water in Vlissingen

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2020 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Miljoenen nodig voor goed water in Vlissingen
VLISSINGEN - Om ook in de toekomst voldoende regenwater te kunnen opvangen en het water in Vlissingen schoon te houden is tot en met 2007 ruim 2,7 miljoen euro nodig. Met dat geld kan gebaggerd worden, krijgen oevers plasbermen en worden taluds verflauwd. Dat staat in het waterplan van de gemeente Vlissingen. De gemeente hoeft niet alles zelf te betalen. Het Waterschap Zeeuwse Eilanden (WZE) betaalt bijna 1,3 miljoen euro.

De gemeenten Middelburg, Tholen en Vlissingen doen mee aan het proefproject Stedelijke Waterplannen. In die plannen staat wat de gemeenten en het waterschap kunnen doen om bergingen te creëren om wateroverlast te voorkomen en wat de kwaliteit moet zijn. Diverse gemeenten in Zeeland hebben een tekort aan bergingscapaciteit. Ook Vlissingen kampt daarmee. Op dit moment wordt gekeken hoe groot het tekort is.

Uit voorlopige berekeningen en schattingen blijkt dat er in Vlissingen iets meer dan 3 procent oppervlaktewater aanwezig is. Dat is net voldoende. In Oost-Souburg is er te weinig oppervlaktewater om regenwater te kunnen opvangen. In het dorp is slechts 1,6 procent water aanwezig. De gemeente verwacht in de nabije toekomst één hectare oppervlaktewater meer nodig te hebben. In het nieuwe bestemmingsplan SouburgNoord wordt daarmee al rekening gehouden. De gemeente wil meer water aanleggen dan voor uitbreiding van het dorp noodzakelijk is. Een geschikte locatie voor deze waterpartij is gevonden in een laaggelegen stuk grond dat de gemeente al bezit.

Om in Vlissingen regenwater te kunnen opvangen, bestaan er drie mogelijkheden: uitbreiding van open water in de stad, afvoeren naar het buitengebied en bergen aan de rand van de stad. In de praktijk kiest Vlissingen voor de laatste optie, het zoeken van berging in de randen van de stad. Nadeel van uitbreiding in de stad is dat er een claim wordt gelegd op de schaarse ruimte in de stad.

De kwaliteit van het water in Vlissingen is niet best. Ondanks allerlei maatregelen (grotere bergbezinkbassins en baggeren) zijn er nog diverse oorzaken aan te wijzen voor de vervuiling. Er is nauwelijks stroming in de sloten en grachten, er zijn onvoldoende doorspoelmogelijkheden, de bodem is verontreinigd en er wordt zoute kwel aangevoerd. Het gevolg is overmatige algengroei en het water heeft een te hoge concentratie aan zouten, voedingsstoffen en zware metalen. Mogelijke oplossingen zijn: baggeren, overstorten verminderen en de inlaat van zout water beperken.

De komende jaren wil de gemeente baggeren in de Vlissingse Watergang, Steengrachtstraat/Dwarsstraat, Nollebos/ Zwanevijver, Zoute Gracht, Meliskerkse Watergang/ít Fort, Dijkhoeksprink, Groen van Prinstererlaan en Willem Klooslaan, Lekvijver en de Burgemeester van Woelderenlaan. Langs diverse sloten en watergangen komen flauwe taluds en zogeheten plasbermen, een ondiepe rand van hooguit twintig centimeter.
datum: 4 oktober 2004 | bron: Provinciale Zeeuwse Courant |  rubriek: kwaliteit

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink