waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, MinVenW: Oplossing Nederland-Duitsland over baggerstort

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2020 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
MinVenW: Oplossing Nederland-Duitsland over baggerstort
Nederland heeft er op aangedrongen dat er geen historisch vervuild sediment (Altlasten) wordt verspreid waarvan de concentraties Hexachloorbenzeen (HCB) vallen boven de grenswaarden die zijn afgesproken in de Rijn commissie. Duitsland deelde mee dat alleen vers sediment wordt gebaggerd.

De organisatie die verantwoordelijk is voor de uitvoering garandeert dat er geen baggerspecie op stroom wordt gezet die meer vervuild is met HCB dan het rivierslib dat dagelijks met het water in de Rijn getransporteerd wordt. Duitsland heeft aangegeven dat op grond hiervan geen negatieve effecten te verwachten zijn op Nederlands grondgebied. Bagger met hogere concentraties HCB zal worden opgeslagen in een depot bij de stuw. Bovendien zijn er aanvullende afspraken gemaakt over een versterkte monitoring van HCB vervuiling in de Rijn tot en met Lobith voor de duur van het project. Nederland krijgt directe inzage over de gebaggerde hoeveelheden materiaal, de kwaliteit en de verspreiding ervan.

Begin deze week is in Duitsland, onder gecontroleerde omstandigheden, begonnen met het op stroom zetten van baggerspecie bij de stuw Iffezheim in de boven-Rijn. Op 23 december 2004 heeft een Nederlandse delegatie van VenW op het Bundesministerium für Verkehr (BMVBW) in Bonn, in een constructieve sfeer, standpunten gewisseld over het Duitse voornemen en de zorgen die hierover in Nederland bestaan. Enkele maanden geleden heeft Nederland in de Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR) kennis genomen van de Duitse plannen om bij de stuw in de Rijn nabij Iffezheim een grote hoeveelheid vervuilde baggerspecie in de Rijn te verspreiden. De vaarwegbeheerder in deelstaat Baden-Würtemberg gaat zon 335.000 m3 baggerspecie op stroom zetten. Dit materiaal is vervuild met HCB dat oorspronkelijk voortkomt uit lozingen in de bovenloop van de Rijn in de periode 1960-1985 (altlast).

Tussen 1986 en 2004 is ca. 3 miljoen m3 vervuild slib bij de stuw Iffezheim gebaggerd en opgeslagen in nabijgelegen depots (mole). HCB is aangewezen als prioritair gevaarlijke stof onder de Kaderrichtlijn Water en is een probleemstof in de Rijn. Om deze reden zijn in ICBR kader al eerder afspraken gemaakt over het verspreiden van vervuilde baggerspecie.
Nederland heeft aangedrongen om op korte termijn een internationaal sedimentmanagementplan op te stellen dat gaat voorzien in het saneren van alle historisch verontreinigde waterbodems op hot spots in de Rijnlidstaten. Hierover is overeenstemming bereikt. Aldus wordt invulling geven aan de waterkwaliteit doelen uit de Kaderrichtlijn Water en wordt voorzien in het verder vastleggen van afspraken en regels met betrekking tot regulier vaarwegonderhoud.


datum: 21 januari 2005 | bron: Min. van Verkeer en Waterstaat |  rubriek: kwaliteit

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink