waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Klacht tegen Duitsland

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2020 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Klacht tegen Duitsland
Op 27 april hebben Stichting Reinwater en de de Waddenvereniging een klacht ingediend bij de Europese Commissie over het lozen van met het kankerverwekkende HCB vervuild baggerslib in de Rijn. Van 18 januari tot 17 februari is de zwaar vervuilde bagger in de Rijn geloosd.

De lozingen bij de stuw van Iffezheim zijn stopgezet omdat de Duitse authoriteiten het vanwege de te hoge concentraties kankerverwekkend stoffen niet meer aanvaardbaar vonden. De baggerwerkzaamheden gaan wel door, maar de specie wordt voorlopig op de kant opgeslagen. Een milieuvriendelijker alternatief dat vooraf als onmogelijk werd betiteld.

Sinds 18 januari wordt het voor de stuw van Iffezheim opgehoopte slib gebaggerd. De baggerwerkzaamheden zijn noodzakelijk om voldoende waterafvoer te garanderen. Duitsland beloofde alleen het licht verontreinigde, verse slib te verwijderen en te lozen. Uit metingen bleek dat ook de zwaar verontreinigde oude sliblagen in de Rijn zijn geloosd.

Stichting Reinwater waarschuwde al eerder in de internationale Rijncommissie voor de risicos van deze lozing. De vervuiling stroomt via de Rijn naar zee en vormt een bedreiging voor het drinkwater, de vissen in de rivier en natuurgebieden als de Waddenzee. De Stichting Reinwater en de Waddenvereniging hebben op 27 april officieel een klacht ingediend bij de Europese Commissie. Met de klacht zij bereiken dat de Europese Commissie bovenstroomse lozingen van gevaarlijke stoffen principieel afkeurt. Dit is in lijn met de Kaderrichtlijn Water, waarin ook expliciet wordt gesteld dat landen geen problemen mogen afwentelen en dat gemeenschappelijk aan de verbetering van de waterkwaliteit moet worden gewerkt. Bron: Waddenvereniging
datum: 3 mei 2005 | bron: - |  rubriek: protesten en acties

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink