waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Onderzoek naar oorzaak vervuiling van sprengbeken

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2020 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Onderzoek naar oorzaak vervuiling van sprengbeken
OOSTERBEEK - Waterschap Vallei&Eem onderzoekt op zeer korte termijn de oorzaak of de oorzaken van de vervuiling van sprengbeken in Oosterbeek. Het gaat om verontreinigingen van het bronwater met onder andere nitraat, fosfaat en sulfaat in de Zuiderbeek, Oorsprongbeek en de Gielenbeek en de vijver in heemtuin De Zomp. Oorzaak is vermoedelijk een lekkage vanuit de riolen, die boven het grondwaterpeil liggen.

Het waterschap wil, aldus medewerker waterkwaliteit Frans de Bles, deze kwestie diepgaand uitzoeken, omdat de bronbeken in kwetsbare natuurgebieden liggen. Landgoed Hemelse Berg en De Oorsprong genieten zelfs een Europees wettelijk beschermde status. De sprengen worden gevoed door water afkomstig van de stuwwal tussen Renkum en Arnhem. Het water loopt via de beken naar de Rijn.

Op verschillende plaatsen in de beken zullen testen worden uitgevoerd. Daarop wordt gezocht naar stoffen, die door de menselijke invloeden in het beekwater terecht zijn gekomen. Te denken valt aan cafeïne, borium, broom en chloride.
Uit de onderzoeksresultaten moet blijken, aldus Bles, of daadwerkelijk sprake is van lekkage(s) in het oude rioolstelsel in het beekgebied. Het waterschap sluit ook niet uit dat vervuiling van de sprengen te wijten is aan lozingen van verontreinigd water in de bodem of een kapotte riolering van particulieren.

De gemeente Renkum heeft inmiddels een inspectie (met een robot) van de riolering in het beekdalgebied toegezegd. De riolering kan verzakt zijn of doorboord door worteltakken. De vervuiling van de sprengbeken is aangekaart door de Oosterbeker dr.ir. Flip Witte, hydroloog/ecoloog van het onderzoeksinstituut Kiwa Water Research in Nieuwegein. Witte raakte gealarmeerd door de forse algengroei in de vijver van heemtuin De Zomp. Een vieze bak erwtensoep, aldus de Oosterbeker, eveneens universitair docent aan de Wageningse universiteit.

Studenten van hem ontdekten dat het kwelwater aan de straatkant sterker vervuild is, dan aan de boskant. Een belangrijke aanwijzing, aldus Witte, dat de problemen zeer waarschijnlijk zijn veroorzaakt door lekkage vanuit de riolen. Een lekkend riool onder het grondwater levert nog een ander groot probleem op. Het riool werkt dan als drainagebuis ofwel afvoerkanaal voor grote hoeveelheden schoon grondwater. Dat kan weer verlaging van het waterpeil in de beken tot gevolg hebben.


datum: 31 mei 2005 | bron: De Gelderlander |  rubriek: kwaliteit

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink