waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Waterbodemkwaliteit Boterdiep met nieuwe techniek gemeten

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Waterbodemkwaliteit Boterdiep met nieuwe techniek gemeten
Dertien kilometer waterbodem van het Boterdiep is onderzocht met een nieuwe techniek. In het onderzoek is een beproefde milieubemonstering gecombineerd met het gebruik van een meetsonde. De meetsonde verschaft informatie over de samenstelling en de kwaliteit van slib van de volledige bodem en brengt ook puin in beeld.

Aanleiding tot het onderzoek
Het waterbodemonderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van het peilbesluit Elektraboezem tweede schil. Het onderzochte stuk Boterdiep vanaf het gemaal Den Deel ten oosten van Onderdendam tot aan de stadsrand van Groningen is onderdeel van dit peilbesluit. Dit peilbesluit is nu in procedure. Binnen de tweede schil zal ter compensatie van de bodemdaling een peilverlaging plaatsvinden. Hiervoor zijn de baggerwerkzaamheden noodzakelijk.

Voorafgaande aan baggeren is een goed beeld van de waterbodemkwaliteit nodig. In eerdere waterbodemonderzoeken in het Boterdiep was aangetoond dat op verschillende plaatsen matig verontreinigd slib aanwezig was (klasse 3 slib). Op drie plaatsen werd voor zink zelfs de zogenaamde klasse 4 grens overschreden. Deze onderzoeken waren echter gedateerd en moesten dan ook geactualiseerd te worden. Vanwege de lengte van het te onderzoeken traject -13 kilometer lang, gemiddeld 15 meter breed - heeft het waterschap gekozen voor de recent door Medusa ontwikkelde onderzoekstechniek in combinatie met een beproefde methode door TAUW in Assen.

Oude en nieuwe techniek
Via handmatige milieubemonstering zijn ruim twintig monsters samengesteld. Deze zijn in een laboratorium geanalyseerd op verontreiniging en op fysische samenstelling (droge stof- en zandgehalte). Van deze monsters is op een laboratorium ook de achtergrondstraling van het slib bepaald.

bootmetsonde.gifMet een boot en een meetsonde is vervolgens ook in het Boterdiep overal deze achtergrondstraling van het slib gemeten. Door een relatie te leggen tussen de veldmeting en de gemeten achtergrondstraling en gemeten milieuhygienische kwaliteit van slib was het mogelijk de kwaliteit  van het slib in het Boterdiep gebiedsdekkend in beeld te brengen. Gelijktijdig is de aanwezigheid van puin in beeld gebracht

Onderzoeksresultaten
De handmatig genomen monsters zijn in het laboratorium geanalyseerd op het voorkomen van zware metalen, bestrijdingsmiddelen, PCBs en minerale olie.  De resultaten van de analyses en de metingen met de meetsonde zijn samengebracht en vertaald naar de gehele onderzoekslokatie. Het grootste gedeelte (95%) van de waterbodem in het Boterdiep is uiteindelijk aangemerkt als licht verontreinigd (klasse 2) slib. Stoffen die in licht verhoogd gehalte voorkomen zijn hoofdzakelijk PAK en op enkele plaatsen ook zink, koper, PCBs en kwik. Ongeveer 5% van het slib is matig verontreinigd (klasse 3). De matige verontreiniging betreft hoofdzakelijk PAK en op enkele plaatsen PCBs, koper of kwik.  Er zijn geen ernstige (klasse 4) verontreinigingen vastgesteld.


In het onderzochte traject is circa 100.000 m3 slib aanwezig. Nu de kwaliteit en de samenstelling bekend is, wordt gezocht naar verwerkingsmogelijkheden voor het slib. Daarna kan het baggeren verder worden voorbereid en zal de termijn van uitvoering worden ingepland. Bron: Waterschap Noorderzijlvest


datum: 16 juni 2005 | bron: - |  rubriek: meten en analyseren

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink