waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Vuil baggerslib onder de wegen

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2020 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Vuil baggerslib onder de wegen
APELDOORN - Het geschiedt met de grootst mogelijke omzichtigheid, maar de provincie Gelderland koerst af op het gebruik van verontreinigde baggerspecie als fundering voor nieuwe wegen.

Dat werd deze week duidelijk, nu uit onderzoek is gebleken dat baggerslib daar technisch gezien goed voor kan worden gebruikt. Toepassing als ondergrond is duurder, maar de extra kosten worden volgens Gedeputeerde Staten weer gecompenseerd door besparing op stortkosten.

Er wordt nu in heel Gelderland gekeken naar wegenbouwprojecten, waar de baggerspecie kan worden gebruikt. Als er een project is gekozen wordt veel aandacht besteed aan voorlichting over het gebruik van verontreinigd slib aan het betrokken gemeentebestuur en de burgers in het gebied. Duidelijk is dat een project waarbij verontreinigde grond wordt gebruikt niet direct leidt tot luid applaus van omwonenden. Vandaar dat GS de procedure zeer nauwgezet toepast.

Verpakt
Volgens provinciaal voorlichter Everdien Gunsing wordt heel goed bekeken of het slib geschikt is. ‘Je hebt verschillende categorieën. Flink vervuild slib wordt natuurlijk niet gebruikt. Dat wordt in een depot opgeslagen. Nauwelijks verontreinigde grond wordt tijdens het baggeren gewoon aan de kant gezet, en waar we het hier over hebben is een tussencategorie. Het is natuurlijk wél zo dat het nooit gevaar mag opleveren voor de volksgezondheid, nu niet en ook niet in de toekomst.’ Met dat voor ogen wordt in voorkomende gevallen de specie eerst verpakt in plastic voordat het als wegfundering wordt gebruikt.

Het slibgebruik is onderdeel van het provinciale project ‘Bagger = Weg’, dat weer deel uitmaakt van het Gelders Integraal Grondstoffenplan. Daarbij staat hergebruik van grondstoffen voorop. De komende tien jaar wordt in Gelderland rond de twintig miljoen kubieke meter specie uitgebaggerd. Slechts een klein deel daarvan kan in de wegenbouw worden gebruikt.(door Fred Beens)


datum: 4 juli 2005 | bron: De Stentor |  rubriek: verwerking

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink