waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Storten baggerspecie: 32 Vlaamse gemeenten opnieuw in het vizier

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Storten baggerspecie: 32 Vlaamse gemeenten opnieuw in het vizier
Vlaams milieuminister Kris Peeters bevestigde vorige in de commissie leefmilieu van het Vlaams parlement dat hij de locatiestudie voor mogelijke stortplaatsen van bagger- en ruimingsspecie heeft stopgezet.

Meteen blijven 32 gemeenten in de running als potentiële stortplaats voor baggerspecie. Dit is in tegenstelling met eerdere verklaringen, waar de minister stelde de zoektocht te willen beperken tot de gemeenten Laarne, Dendermonde, Geel, Haacht/Kampenhout en Zemst. Anderzijds blijft het wachten op het uitvoeringsplan ‘bagger- en ruimingsspecie’, dat intussen al meer dan een jaar op het bureau van de minister ligt. “De minister zou beter eerst een beleidsvisie goedkeuren, en dan stortplaatsen zoeken”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Rudi Daems (Groen!). “Het zou misschien wel eens kunnen dat er geen stortplaatsen nodig zijn, of toch niet zoveel”.

In 2002 belastte de Vlaamse regering een studiebureau (Resource Analysis) met het zoeken naar geschikte locaties voor het bergen van baggerslib. In een eerste fase werden ruim 150 mogelijke locaties aangeduid. Dat resulteerde in twee lijsten van respectievelijk 16 locaties (positieve lijst, vooral oude ontginningsputten) en nogmaals 16 locaties (vooral zones in landbouwgebied). De voorbije zomer kwam plots het bericht dat minister Peeters die studie wenste stop te zetten, en zou focussen op het zoeken naar een maatschappelijk draagvlak in 5 resterende kandidaat-gemeenten, zijnde Geel, Zemst, Haacht-Kampenhout, Laarne en Dendermonde. Vorige week in de commissie leefmilieu van het Vlaams parlement bevestigde de minister dat hij inderdaad de locatiestudie heeft stopgezet, maar dat wat hem betreft alle Vlaamse gemeenten uit de oorspronkelijke locatiestudie nog steeds in aanmerking komen.

Hiermee wordt de onduidelijkheid alleen maar groter, stelt Rudi Daems. “Volgens welke criteria gaat de minister stortplaatsen selecteren? Wat bedoelt de minister als hij het heeft over voldoende maatschappelijk draagvlak? Dan moet er ook gesproken worden met de adviescommissie ruimtelijke ordening, de landbouw- en natuurverenigingen, en de gemeentelijke milieuraad,” zegt Rudi Daems.

Sinds 2002 is een technische werkgroep van de Vlaamse gemeenschap aan de slag, die een beleidsvisie moest uitschrijven voor het grote probleem van het slib van onze waterlopen. Deze werkgroep heeft een knap werkstuk afgeleverd, dat ook sterk de nadruk legde op alternatieven voor storten, zoals het biologisch, thermisch of fysicochemisch reinigen van de ruimingsspecie. Dat plan doorstond ook zonder veel kleerscheuren een openbaar onderzoek in alle gemeenten. Het 'sectoraal uitvoeringsplan bagger- en ruimingsspecie’ ligt intussen ruim een jaar in de schuif van de minister. Volgens Vlaams volksvertegenwoordiger Rudi Daems is het dan ook de vraag “of de minister het aantal stortplaatsen gaat aanpassen aan de reële behoefte, of dat hij later de behoefte zal aanpassen aan het aantal stortplaatsen.” Bron: Envirodesk

datum: 13 oktober 2005 | bron: - |  rubriek: depots

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink