waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Moerdijker ligt niet wakker van baggerdepot

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Moerdijker ligt niet wakker van baggerdepot
MOERDIJK - Afgaande op het aantal belangstellenden dat gisteravond op een inloopavond over de aanleg van het baggerspeciedepot in het Hollandsch Diep afkwam, leeft dit project niet erg onder de bevolking van Moerdijk en omgeving.

Slechts vijftien tot twintig inwoners van het dorp kwamen gisteren naar de voorlichtingsavond van Rijkswaterstaat en de baggercombinatie Van Oord/Boskalis over het project waarmee stilletjes aan is begonnen.

„Het is duidelijk dat er in de gemeente Moerdijk op dit moment zo veel gebeurt dat mensen wel andere dingen aan hun hoofd hebben. Een project middenin het water raakt de bevolking ook niet zo“, oordeelde projectleider Lars Teulings van Rijkswaterstaat.

Toch binden aan het begin van de inloopavond twee Moerdijkers de kat de bel aan in gemeenschapshuis de Ankerkuil. Voorzitter Ad Vermeulen van bewonersorganisatie Hart voor Moerdijk spreekt ten overstaan van de deskundigen zijn verontrusting uit over de gevolgen van de aanleg van het veertig meter diepe depot ter hoogte van de Sassenplaat. „Jullie graven diep door waterhoudende lagen in. Straks stroomt het grondwater bij Moerdijk weg, droogt het veen waarop het dorp is gebouwd uit en krijg je grote bodemverzakkingen“, opperde hij.

Volgens deskundige Anco van den Heuvel van Rijkswaterstaat wijzen alle berekeningen en ervaringen elders eerder op het omgekeerde. „Het grondwater op het land zal stijgen door het storten van de baggerspecie. We meten bovendien voortdurend wat er gebeurt met de grondwaterstromen. Als het mogelijk is, zullen we u die gegevens steeds doen toekomen“, zegde de specialist de Moerdijkse voorman toe.

Helemaal gerustgesteld was Vermeulen echter niet, evenals zijn plaatsgenoot Rien Boonman. Die vroeg zich af waar alle verontreinigde baggerspecie vandaan komt die de komende jaren in het tien miljoen kubieke meter grote depot zal worden gestort. „En kunnen onze kinderen tijdens dat vullen gewoon blijven zwemmen aan het strandje bij Moerdijk, of komen er gevaarlijke stoffen in het water van het Hollandsch Diep?“, vroeg Vermeulen zich af.

Volgens Teulings zal het zwemwater veilig blijven en wordt de waterkwaliteit voortdurend bewaakt. Het met onder meer zware metalen, DDT en pcb's vervuilde slib dat wordt gestort komt vooral uit de Dordtse en Brabantse Biesbosch waar het de afgelopen tientallen jaren is bezonken. Rijkswaterstaat gaat deze natuurgebieden schoonmaken, alsook de vaargeul in het Hollandsch Diep op diepte houden en baggerwerkzaamheden verrichten ten behoeve van diverse andere natuurprojecten langs de benedenrivieren.
datum: 1 februari 2006 | bron: BN/DeStem |  rubriek: depots

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink