waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Akkoord over opknappen beken op de Veluwe

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Akkoord over opknappen beken op de Veluwe
VELUWE - Het Waterschap Veluwe en de provincie Gelderland gaan samen de kosten betalen van het herstel en sanering van zeven beken op de Veluwe. Het Rijk schroefde de bijdrage voor bodemsanering flink omlaag waardoor het herstel van enkele beken financieel in gevaar kwam. Provincie en Waterschap hebben nu besloten gezamenlijk extra geld in de realisering van de projecten te steken.

De overeenkomst hierover werd gisteren in de Wenumse watermolen ondertekend door Gelders gedeputeerde Harry Keereweer en dijkgraaf Gerrit Verwolf van het Waterschap. De plannen betreffen ondermeer het herstel van de Doornspijkerbeken op Doornspijks grondgebied, de Bijsselsche beken in de gemeente Nunspeet en de Veldbeek en Blarinckhorsterbeek die grotendeels over grondgebied van de gemeente Putten stromen. De overige beken zijn gelegen op grondgebied van de gemeente Apeldoorn.

De Doornspijker beken worden gevormd door de Bulsinkbeek, de Horsterbeek en de Klarenbeek. De inrichting van deze drie beken wordt afgestemd op de natuurontwikkeling in het gebied De Gagel en de verdrogingsmaatregelen die worden genomen voor het landgoed Klarenbeek. De Veldbeek op Puttens grondgebied is één van de belangrijkste beken in dit gebied, samen met de Schuitenbeek. Het water in deze beek, evenals dat in de Blarinckhorsterbeek heeft de hoogste ecologische kwaliteit. De Veldbeek is bovendien van belang voor de landbouw. De plannen voor zowel de Doornspijker beken als de beide beken in Putten moeten nog verder worden ontwikkeld.

Voor het herstel en herinrichting van de Bijsselsche beken is al wel een uitvoerig plan opgesteld door het bureau Arcadis. Het gaat om de Pangelerbeek, de Wetering, de sloot langs de Rooyendijk, de Bijsselsche beek met Kruisbeek, Vreebeek en de beek langs de Krommeweg, de Nodbeek en de Bovenbeek. Alle beken monden uit in het Veluwemeer. De plannen zijn al uitvoerig besproken met de betrokkenen in het gebied zelf. Hierbij is onder meer gepleit voor het behoud van de oude duinen van de voormalige Zuiderzee. Ook is speciale aandacht gevraagd voor de landbouw in dit gebied.

Hoewel de waterkwaliteit de laatste jaren is verbeterd komen er nog steeds hoge stikstof- en fosfaatgehalten voor in de Bijsselsche beken. Daarnaast hebben de beken soms met een laag zuurstofgehalte te kampen hetgeen slecht is voor de aanwezige flora- en fauna. Opvallend wordt genoemd dat er weinig witvis in de betreffende beken voorkomt. De brasem is maar een enkele keer gevangen, de snoek in het geheel niet. Wel komen er typische beeksoorten voor, zoals de rivierdonderpad, het bermpje en de winde. Na realisering van de plannen worden er informatieborden geplaatst om de bezoekers te informeren over de betreffende beken.

datum: 18 augustus 2006 | bron: De Stentor |  rubriek: algemeen

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink