waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Zwolse grachten raken zo'n70 miljoen liter slib kwijt

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Zwolse grachten raken zo'n70 miljoen liter slib kwijt
ZWOLLE - De gasfabriek aan de Achtergracht drukt een halve eeuw na de sloop een onzichtbaar maar zwaar stempel op de Zwolse grachtengordel. Zo is het gehalte aan polycyclische aromatische koolwaterstoffen in de waterbodem tot vierhonderd keer zo hoog als toegestaan. Reden voor het waterschap, de provincie en de gemeente om de Zwolse wateren grondig te saneren. De aftrap was gisteravond in het stadhuis, waar buurtbewoners en betrokkenen over het project werden geïnformeerd.

Onder het beton van het parkeerdek Noordereiland ligt de chemische erfenis van de gasfabriek die daar tot eind jaren vijftig heeft gestaan. Vanaf 1848 werden daar kolen vergast om Zwolle van gas te voorzien; eerst vooral voor bedrijven, vanaf eind negentiende eeuw ook voor de burgerij. Zo de begrippen 'duurzaamheid' en 'milieu' al bekend waren, stonden ze niet hoog op de agenda. Afvalproducten werden op de bodem of in de Achtergracht geloosd. Zo ook de polycyclische aromatische koolwaterstoffen die vrijkwamen bij het vergassen van steenkool. In de Achtergracht, op de plek waar de fabriek een eeuw lang in bedrijf was, zijn concentraties gemeten van vierduizend milligram per kilo droge stof, terwijl het streefgehalte tien milligram bedraagt.

Hoe gevaarlijk dat is? Het is niet zo dat je na een duik lichtgevend uit de gracht stapt, zegt Arjan Verhoeff, beleidsmedewerker waterbodems van Waterschap Groot Salland. "Maar ik zou niet te veel vis eten die daar gevangen is. De vervuiling zit daar echt fors boven de limieten." De metingen laten pieken zien bij de plek waar de gasfabriek stond, maar ook de rest van de stadsgracht, de achtergracht en de Thorbeckegracht zijn sterk vervuild. Het waterschap hanteert vijf categorieën: klasse nul (schoon), klasse 1 (licht verontreinigd), klasse 2 (licht tot matig verontreinigd), klasse 3 (matig tot zwaar verontreinigd) en klasse 4 (zwaar tot zeer zwaar verontreinigd). Ruim negentig procent van de Zwolse grachten valt in klasse vier, het resterende deel in klasse 3. Dat betekent dat ze in hun geheel gesaneerd moeten worden, zegt Verhoeff. "De stadsgrachten moeten straks allemaal in klasse 2 vallen. Klasse 1 is niet haalbaar, je zit in een stad nu eenmaal met de achtergrondbelasting: riooloverstort, lozingen van waterzuiveringsinstallaties en atmosferische depositie. Maar klasse 2 is ecologisch voldoende."

Het waterschap gaat zoveel slib afgraven als milieutechnisch noodzakelijk is. Gaat de vervuiling dieper, tot in de harde bodemlaag, dan wordt die afgedekt met een ondoordringbare kleilaag. Dat gebeurt ook op het talud ter hoogte van het Noordereiland, zodat verontreinigingen in de vaste wal niet in de gracht uit kunnen spoelen.

Waarom pas een halve eeuw na de sluiting van de gasfabriek met de sanering van de Achtergracht wordt begonnen? Dat heeft vooral te maken met bewustwording, zegt Verhoeff. "Door Lekkerkerk kwam bodemverontreiniging in 1980 op de politieke agenda te staan, maar waterbodems kwamen pas in de jaren negentig in de belangstelling. En planvorming en financiering doe je ook niet zomaar eventjes." Bovendien is er geen acute noodzaak, erkent hij. "Er is geen risico voor de mensen. Wel voor de ecologie, maar er is nou ook weer geen massale vissterfte."

Wel staat er wat meer druk op de ketel vanwege de hinder die de scheepvaart van de soms wel drie meter dikke sliblaag ondervindt. Schepen laten in hun kielzog een zwart spoor achter; dat staat niet natuurlijk, maar zorgt er bovendien voor dat de verontreinigingen verspreid worden.

Het waterschap gaat het eerst aan de slag met de Thorbeckegracht en de Achtergracht, het deel van de stadsgracht dat boven de Thorbeckegracht loopt. De rest van de stadsgracht, de Nieuwe Vecht en delen van het Almelose kanaal en het Zwartewater komen later. Verhoeff: "Daarover zijn we aan het praten met de provincie en de gemeente. Het eerste traject kost al enkele miljoenen euro's voor ongeveer 70.000 kubieke meter slib; dan kun je wel nagaan dat het tweede traject, met zeker 200.000 kubieke meter, niet goedkoop wordt."
datum: 25 juni 2007 | bron: De Stentor |  rubriek: baggeren

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink