waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Tweede Kamer: kosten maatregelen KRW onacceptabel hoog

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Tweede Kamer: kosten maatregelen KRW onacceptabel hoog
Een meerderheid in de Tweede Kamer vindt 7,3 miljard euro te veel geld voor de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water. Het kabinet denkt dar bedrag nodig te hebben om aan de Europese regels te kunnen voldoen. De  Kamer vraagt zich af of Nederland er niet beter aan doet om eerst de watervervuiling in het buitenland aan te pakken, aangezien de grote rivieren vanuit het buitenland het Nederlandse oppervlaktewater vervuilen.


Behandeling van Decembernota waterbeleid
Op 20 juni bracht de Kamer deze kritiek naar voren tijdens de behandeling van de Decembernota 2006 over het waterbeleid. In die nota rapporteert het ministerie van Verkeer en Waterstaat over de voortgang bij de uitvoering van de Kaderrichtlijn water en het Nationaal Bestuursakkoord Water. Kamerlid Barry Madlener van de Partij voor de Vrijheid vroeg de staatssecretaris wat Nederland ermee opschiet als in 2015 alle KRW-maatregelen zijn uitgevoerd. Staatssecretaris Huizinga beperkte zich tot de verwachting dat Nederlanders dan in schoon oppervlaktewater kunnen springen zonder angst voor hun gezondheid. De Kamer vroeg zich af daarvoor gigantische kosten gerechtvaardigd zijn.

Niet te snel van stapel met 80 procent ambitie
In de Decembernota 2006 heeft de toenmalige staatssecretaris Schultz aangegeven dat in de eerste deelstroomgebiedsplannen (DSGP) maatregelen zouden moeten worden opgenomen waarmee 80 procent van de KRW-doelstellingen worden gehaald. VVD-Kamerlid Paul de Krom wil dat percentage reduceren. "De ervaring met Brussel leert dat er geen weg terug meer is als straks blijkt dat de maatregelen veel te duur uitpakken." Volgens De Krom koerst Nederland af op grote problemen met Brussel.

Huizinga onderkende dit gevaar maar wil voorlopig toch aan 80 procent vasthouden. De definitieve plannen hoeven niet eerder dan in 2009 in Brussel te worden ingeleverd. Pas dan wil de staatssecretaris nog eens kijken of de doelstellingen wellicht te ambitieus zijn. Ze merkte daarbij op dat de eerste plannen vooral de makkelijk uitvoerbare maatregelen zullen bevatten. De lastigere maatregelen staan in de planning voor de tweede generatie DSGP-plannen die in 2015 in Brussel moeten worden ingeleverd. Volgens Huizinga geeft dat tijd om op zoek te gaan naar goedkopere en innovatievere maatregelen.

Kosten mogen baten niet overschrijden
De Tweede Kamer was zeer kritisch over de eerste globale kosten-batenanalyse: de kosten mogen de baten niet overschrijden. Bovendien hebben de fracties twijfels bij die baten. Zo veronderstelt de Decembernota 2006 dat de waarde van huizen aan het water zullen stijgen, zodra de waterkwaliteit verbetert. Volgens Madlener merken bewoners niets van die verbetering. De waarde vermeerdert volgens de PvdV-politicus wel als het uitzicht verbetert.
Volgens Huizinga gaat het om een eerste globale kosten-batenanalyse. Als straks bekend is welke maatregelen in de deelstroomgebiedsplannen worden opgenomen, kan een veel nauwkeurigere analyse worden gemaakt. De staatssecretaris vroeg de kamer nog even geduld te hebben.

Internationale afstemming als bindende voorwaarde
Huizinga benadrukte dat Nederland met de uitvoering van de Kaderichtlijn Water niet voorop zal lopen. Wel zijn iIn Nederland de voorbereidingen volgens haar goed opgepakt. Dat is niet in alle EU-landen het geval, wat de internationale afstemming bemoeilijkt. Zij geeft aan CDA-Kamerlid Ad Koppejan de toezegging dat de Nederlandse plannen eerst internationaal moeten worden afgestemd, voordat de regering die aan Brussel opstuurt.

datum: 21 juni 2007 | bron: WaterForum |  rubriek: beleid

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink