waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Ontwerp uitvoeringsplan Bagger- en Ruimingsspecie: openbaar onderzoek gestart

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Ontwerp uitvoeringsplan Bagger- en Ruimingsspecie: openbaar onderzoek gestart
BRUSSEL - Vanaf 15 juni 2007 tot en met 14 augustus 2007 is het ontwerp uitvoeringsplan Bagger- en Ruimingsspecie in openbaar onderzoek. Dat betekent dat gedurende deze periode iedereen die zich als sector betrokken voelt zijn of haar opmerkingen kan geven op het ontwerpplan, hetzij per brief aan de OVAM of via mail (baggerplan@ovam.be). Op basis van de opmerkingen beslist de Vlaamse Regering finaal over het ontwerpplan.

De kern van het ontwerp uitvoeringsplan is te komen tot de uitbouw van een actief waterbodembeleid, een efficiënt voorkomingsbeleid en een milieuvriendelijk curatief beleid. De nadruk ligt op structurele, gefaseerde oplossingen waarbij preventieve maatregelen samengaan met de opbouw van de capaciteit voor behandeling en eindbestemming.

De doelgroep van het Uitvoeringsplan Bagger- en ruimingsspecie zijn in eerste instantie alle betrokken waterbeheerders alsook de afdeling Land- en Bodembescherming, Ondergrond en Natuurlijke Rijkdommen (ALBON), OVAM, VLM. Verder zijn de private baggeraars, verwerkers, afnemers, stortplaatsexploitanten, belangrijk voor de uitvoering.

Achtergrond
De juridische basis voor het afvalstoffenbeleid in Vlaanderen in het algemeen en voor het sectoraal uitvoeringsplan Bagger- en Ruimingsspecie (SUP BRS) ligt in het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van de afvalstoffen, kortweg afvalstoffendecreet genoemd.

Het SUP BRS heeft onder meer als doel de historische achterstand inzake het baggeren van de bevaarbare waterlopen en het ruimen van de onbevaarbare waterlopen weg te werken. Het plan behandelt de preventiemogelijkheden, de behandelingsmogelijkheden en de eindbestemming van bagger- en ruimingsspecie.Uiteraard wordt hierbij de nodige aandacht besteed aan het minimaliseren van de milieu-effecten. Concreet geeft het plan acties en maatregelen aan die door de verschillende betrokkenen (beleidsmakers en uitvoerders) moeten genomen worden om de doelstellingen te bereiken binnen de planperiode.

Geldigheidsduur
Het uitvoeringsplan Bagger- en Ruimingsspecie zal in principe gelden voor een periode van 10 jaar en blijft gelden zolang het niet vervangen wordt door een ander plan (artikel 36 van het afvalstoffendecreet).
De lange termijn in dit plan loopt over 30 jaar. Dit is nodig om de historisch gegroeide achterstand volledig weg te werken.

Totstandkoming
De OVAM heeft in 2003 een ontwerp uitvoeringsplan BRS voorbereid. Het ontwerp werd door de bevoegde minister in openbaar onderzoek gesteld en advies werd gevraagd aan de SERV en de MiNa-raad. Dat ontwerp kwam tot stand in overleg met de betrokken sectoren, overheden en adviesraden.

Na de openbare inspraakprocedure, en gelet op de fundamentele bezwaren van de waterbeheerders voor wat betreft de haalbaarheid en betaalbaarheid van het plan, werd de opdracht gegeven aan CIW en de OVAM het ontwerp uitvoeringsplan BRS gezamenlijk aan te passen. Aangezien deze aanpassingen ingrijpend zijn en gelet op de verstrengde regelgeving inzake de openbaarheid van bestuur, werd er voor geopteerd om het ontwerp uitvoeringsplan na voorlopige vaststelling ervan door de Vlaamse Regering op 1 juni 2007, opnieuw in openbaar onderzoek te brengen. Tevens wordt opnieuw advies gevraagd worden aan de SERV en de MiNa-raad.

Voor meer informatie:
Karina De Beule
Woordvoerster OVAM
T 015 284 148 F 015 284 139
E-mail: woordvoerster@ovam.be
datum: 15 juni 2007 | bron: Bodemnieuws.nl |  rubriek: beleid

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink