waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Slib Boterdiep en Winsumerdiep toegepast bij herstel wierde Valcum

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2020 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Slib Boterdiep en Winsumerdiep toegepast bij herstel wierde Valcum
BOTERDIEP/WINSUMERDIEP - Waterschap Noorderzijlvest gaat in 2007 – 2008 het Boterdiep en het Winsumerdiep baggeren, noodzakelijk om de afvoercapaciteit en voldoende vaardiepte te kunnen waarborgen. Bij het baggeren van deze beide watergangen komt ca. 230.000m3 licht verontreinigde baggerspecie vrij. Dit slib zal uiteindelijk worden gebruikt voor herstel van de wierde Valcum.

De provincie Groningen geeft uitvoering aan een beleidsplan voor het herstel van oude wierden. Bij de uitvoering hiervan is ook het waterschap Noorderzijlvest betrokken. Om die reden zal het slib uit het Boterdiep en het Winsumerdiep na indrogen worden toegepast voor het herstel van de wierde Valcum. Hiermee wordt het probleem opgelost wat te doen met die duizenden m3 grond die vrijkomt na het baggeren, terwijl tegelijkertijd de historische aanblik van een wierde wordt hersteld. Ook in Krassum herstelt het waterschap een wierde met bagger afkomstig uit o.a. het Aduarderdiep.

Planning
Volgens de planning zal eind 2007 met het daadwerkelijk herstel van de wierde worden begonnen. Het slib zal via een transportleiding vanaf het Boterdiep en Winsumerdiep worden getransporteerd naar de wierde Valcum. Dit levert minder overlast op voor de omgeving dan transport over de weg. De eerste fase van het herstel zal bestaan uit de aanleg van een projectgebonden baggerdepot voor de indroging van de baggerspecie die uiteindelijk gebruikt zal worden voor ophoging van de wierde. Hierbij zal baggerspecie uit Groningen een unieke en nuttige eindbestemming krijgen. Met uitzondering van de bestaande boerderij zal aan deze wierde geen woonbestemming worden verbonden.

Communicatie
Inmiddels zijn de vergunningaanvragen ingediend. Voor het oprichten van het projectgebonden baggerdepot en het herstel van de wierde Valcum zal eind mei een informatieavond worden gehouden. Aansluitend zullen voor de baggerwerkzaamheden in september informatieavonden worden belegd in Zuidwolde, Bedum, Middelstum en Winsum.

Prijswinnend idee
In 2004 is door Rijkswaterstaat de ideeëncompetitie “terpen van baggerspecie” uitgeschreven. Valcumplaatje.bmpDoel van deze competitie was het ontwikkelen van nieuwe ideeën voor het bouwen van bewoonbare terpen van baggerspecie. Grontmij was een van de twee prijswinnaars met het idee ‘Werk met werk in het kwadraat”. Het herstel van de wierde Valcum (wierde is de groninger naam voor terp) lag aan de basis voor dit winnende concept.

Historie
De wierde Valcum ligt een kilometer ten zuiden van Winsum en maakt deel uit van een eeuwenoud cultuurhistorisch landschap. De bewoningsgeschiedenis van de wierden rondom Winsum gaat terug tot omstreeks 500 voor Christus. Aan het einde van de 19e eeuw is de rijke wierde grond van Valcum nagenoeg volledig ontgraven. De vrijkomende grond werd ondermeer verkocht voor de grondverbetering bij de ontginning van Drenthe. Op dit moment is slecht een fragment van de oorspronkelijke wierde overgebleven.


datum: 25 juni 2007 | bron: Noorderzijlvest |  rubriek: verwerking

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink