waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Baggerdepot kan overdadig hemelwater opvangen

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Baggerdepot kan overdadig hemelwater opvangen
Laaggelegen gebieden hebben zowel last van water als van dichtslibbende waterwegen, en het tweede probleem kan het eerste versterken. Zou de tijdelijke opslag van overdadig hemelwater niet zijn te combineren met tijdelijke opslag van baggerspecie.

Het op diepte houden van de watergangen in een polder vergt regelmatig uitbaggeren. Een noodzakelijke activiteit, want vervuilde duikers, sloten en dergelijke kunnen de waterafvoerende capaciteit van een polder met wel 50 procent laten afnemen. Hoewel de hierbij vrijkomende baggerspecie meestal niet erg is vervuild, kan de afvoer ervan toch aardig wat geld kosten. Om deze lokale blubber ter plekke te kunnen verwerken, creëren polderbeheerders steeds vaker baggerdepots in de polder zelf.

Na drogen en indikken kan het materiaal vervolgens in de directe omgeving worden gebruikt voor de aanleg van bijvoorbeeld kaden, wegen en dijkjes. Net als andere laaggelegen gebieden hebben polders steeds vaker last van overdadige hoeveelheden hemelwater. En dat geeft problemen als de rivieren en kanalen waarop moet worden afgewaterd zelf ook al een hoge waterstand hebben. Bijvoorbeeld door extreme regenval in de bovenloop. Een van de oplossingen voor lokale wateroverlast is het inrichten van laaggelegen gebieden die zonodig tijdelijk onder water mogen lopen. Voor een voldoende groot effect vergt dat grote oppervlakten.

Combinatie
M. Schut van Projectbureau Bovisie voor Baggerprojecten & Grondstromen, ontwierp een combinatie van een baggerdepot en een nood-wateropvang. Zijn watersnood- & baggerdepot voor polders en andere laaggelegen gebieden is omgeven door dijken, en ligt aan een watergang die deel uitmaakt van het afwateringsysteem van het bedreigde gebied. Een extra dijk, iets lager dan de ringdijk of met een afsluitbare doorgang, splitst het depot in twee delen: één voor baggerspecie en één voor overtollig oppervlaktewater. Bij wateroverlast kan in eerste instantie snel water worden ingelaten onder invloed van het ontstane hoogteverschil.

Daarna kan tussen de depotdijken extra water worden opgeslagen door het tijdelijk inzetten van een mobiele pompinstallatie. Zo nodig wordt daarbij ook het tweede deel van het depot onder water gezet, het deel met de drogende baggerspecie. Door de dijken om het depot kan op een relatief klein oppervlak een in verhouding grote hoeveelheid water worden opgeslagen. Als het waterpeil in de omgeving voldoende is afgenomen, kan het opgeslagen water via regelbare uitlaten weer uit het depot verdwijnen. Om de baggerspecie tegen te houden zijn filters voorzien. En omdat de baggerspecie mogelijk licht verontreinigd is, loopt het water eerst nog via een waterzuiverend helofytenfilter met planten als lisdodde, mattenbies of riet. Volgens uitvinder M. Schut kan in zijn depot drie keer zoveel water worden opgeslagen als in een gewone waterberging. En de mobiele pompen die nu in noodgevallen worden gebruikt voor het uit de polder slaan van extra water, zouden ook kunnen worden ingezet bij zijn waterdepots.

Er zijn met het concept nog geen proeven genomen. Schut: “Onze bestaande opdrachten en de verdere uitbouw van ons projectbureau voor baggerprojecten en grondstromen hebben nu nog prioriteit boven het daadwerkelijk toepassen van dit octrooi. Maar we zijn tussendoor wel op zoek naar een geschikte locatie. U moet dan denken aan een gebied van 20 tot 40 hectare.”

Het bagger- & noodwaterdepot ligt in een polder en is omgeven door dijken (3). Een extra dijk (4) met een afsluitbare doorgang (11) verdeelt het depot in een deel (1) voor de opslag van overtollig oppervlaktewater en een deel (2) voor baggerspecie en desnoods nog meer oppervlaktewater. Deel 1 krijgt bij wateroverlast een mobiele pomp (6) voor het zo volledig mogelijk vullen van het depot vanuit een watergang die deel uitmaakt van het afwateringsysteem van de bedreigde polder. Zonodig wordt ook de doorgang in de tussendijk (4) geopend. Tussen de wateruitlaten (9) van beide depotdelen en de watergang (5) ligt een waterzuiverend helofytenfilter (10).

datum: 30 maart 2007 | bron: CoBOUW |  rubriek: depots

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink