waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Waterschappen bepleiten soepelere KRW-normen voor metalen

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2020 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Waterschappen bepleiten soepelere KRW-normen voor metalen
De Unie van Waterschappen (UvW) wil lagere normen voor concentraties van metalen die van invloed zijn op de waterkwaliteit. De waterschappen gaat dit bespreken met de ministeries van VROM en Verkeer & Waterstaat.

De aanleiding hiervoor is het recent verschenen AKON-onderzoek waaruit is gebleken dat alleen de opgeloste metalen, zoals nikkel, koper en zink, schade toebrengen aan de waterkwaliteit - voorzover deze niet gebonden zijn aan opgeloste organische koolstof zoals humuszuren - en dat niet-opgeloste metalen daarop veel minder van invloed zijn (lees meer hierover: WaterForum Online, 23 augustus 2007). Volgens de Unie laat de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) de vrijheid aan waterkwaliteitbeheerders rekening te houden met recente inzichten. Voor de waterschappen is een eventuele verlaging belangrijk, omdat de waterschappen verwachten dat ze dan minder hoeven te investeren in het moderniseren van hun rwzi. De waterzuiveringen hoeven dan niet vergaand de metalen uit het rioolwater te halen.

Centraal uitgangspunt: biobeschikbaarheid van metalen
We gaan nu in discussie met de Nederlandse beleidsmakers, verklaart Erik Kraaij, directeur Water bij de Unie van Waterschappen in Den Haag. 'Wij zijn het eens met de conclusie uit het AKON-rapport dat de normen kunnen veranderen. Ook een recent Stowa-onderzoek bij zes waterschappen bevestigt die conclusie.' Volgens Kraaij biedt de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) ruimte om rekening te houden met de biobeschikbaarheid van metalen. 'Metalen die niet opgelost zijn in water of wel opgelost maar gebonden zijn aan opgeloste organische koolstof, tasten volgens de nieuwste inzichten de waterkwaliteit nauwelijks aan en vergiftigen de levende wezens niet. Nederland houdt echter vooralsnog vast aan de strenge normen. Andere Europese landen houden er wel rekening mee', stelt Kraaij vast.

Veel besparing door andere prioriteiten te stellen
Waterschappen kunnen mogelijk veel geld besparen door hun geplande investeringen voor verbetering in de waterkwaliteit voor een deel anders te besteden en andere prioriteiten te stellen. Projectleider John Zijlmans van Waterschap Aa en Maas, initiatiefnemer van het Akon-onderzoek, verwacht, dat de nieuwe inzichten consequenties hebben voor het investeringsbeleid van waterschappen. Zij hoeven hun investeringen minder te richten op het verlagen van concentraties (zware) metalen en kunnen hun inspanningen beter richten op de bestrijding van fosfaat en stikstof om de waterkwaliteit te verbeteren. 'Er is geen reden om de komende zes jaar geld in rwzi's te steken om metaalconcentraties in oppervlaktewater te verlagen', aldus Zijlmans.

Afkoppeling en bronaanpak versus uitbreiding rwzi
Zijlmans wijst erop dat het AKON-onderzoek op rwzi Den Bosch en rwzi Asten heeft laten zien dat andere investeringen rendabeler kunnen zijn, zoals afkoppeling van regenwater van het riool en de aanpak van de vele (diffuse) bronnen. Waterschap Aa en Maas en ook andere waterschappen stimuleren dat met subsidies naar gemeenten. Zijlmans denkt bij de bronaanpak onder meer aan vervanging of coating van materialen die oorzaak zijn van verhoogde concentraties metalen, zoals zinken dakgoten. Ook verdergaande ontharding van drinkwater kan de corrosie in de koperen leidingen van het drinkwaternet beperken. Koper, dat ook in remvoeringen voorkomt, zou op de agenda van het VROM-productenbeleid in overleg met de EU moeten komen. Dergelijke bronmaatregelen staan los van de vraag of verdergaande maatregelen voor de zware metalen koper, zink en nikkel op grond van de waterkwaliteit noodzakelijk zijn.

Vervangende stoffen voor zink in vaatwastabletten
Zijlmans pleit voor onderzoek naar mogelijke alternatieven voor zink in vaatwasmiddelen. Fabrikanten gebruiken zink om de witte uitslag op glaswerk te bestrijden. Mogelijk zijn er vervangers die dezelfde kwaliteitsgarantie kunnen bieden, vermoedt Zijlmans. Ook bevatten die middelen veel fosfaat en zijn ze verantwoordelijk voor ca. 16 procent van de totale hoeveelheid fosfaat die op de rwzi binnenkomt. Daarmee wordt het eerdere succes van het terugdringen van fosfaten uit wasmiddelen deels tenietgedaan.

datum: 6 september 2007 | bron: WaterForum |  rubriek: kwaliteit

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink