waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Twee baggerprojecten binnen waterschap Regge en Dinkel van start

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Twee baggerprojecten binnen waterschap Regge en Dinkel van start
RIJSSEN/HELLENDOORN – Vanaf deze week wordt er gebaggerd in de Midden Regge, het riviertje zal gedeeltelijk worden gebaggerd over het traject vanaf de Enterseweg te Wierden tot aan stuw 'Overwaterweg' te Hellendoorn. Vanaf medio september wordt er ook gebaggerd in de Weezebeek, Nieuwe Graven, Bornsebeek en Almelose Aa

Waarom baggeren?
Wanneer het waterschap en gemeenten niet ingrijpen, slibben waterwegen dicht. Naarmate de hoeveelheid slib groeit, neemt de ruimte voor water af. Het afvoeren van water is daardoor moeilijker. Vooral wanneer er in korte tijd veel regen valt zorgt dat soms voor problemen. Als het water namelijk niet goed kan wegstromen, is er meer kans op wateroverlast. Verder kan het slib soms ernstig verontreinigd zijn. Door de verontreinigde waterbodem te saneren, verbeteren de water- en waterbodemkwaliteit. Baggeren is daarom noodzakelijk.

Aanleiding baggerprogramma
Het baggeren van waterbodems binnen de bebouwde kom stond bij veel gemeenten en het waterschap jarenlang op een laag pitje. Hierdoor is er een flinke achterstand ontstaan met als gevolg dat watergangen en vijvers in het stedelijk gebied op veel plaatsen dichtslibben. Om de achterstandsproblemen op te lossen greep de Rijksoverheid in. Het ministerie van VROM kwam in 2002 met een subsidie voor het opstellen van gemeentelijke baggerplannen.

Het ministerie van VROM betaalt met de speciale Subbied-subsidie eenmalig 33% van de achterstallige baggerkosten in stedelijk gebied. Mede door deze subsidies en de ontstane achterstandsproblemen, staat het baggeren van stadswateren weer hoog op de agenda van de Twentse gemeenten. In 2002 zijn de zogenaamde baggerplannen opgesteld en inmiddels zijn de baggerwerkzaamheden in volle gang.

De uitvoering van het baggeren zal op verschillende wijzen plaatsvinden. Op het grootste deel zal de bagger uit het water en van de oevers met een graafmachine worden ontgraven. Als ook de oevers moeten worden afgegraven dan wordt eerst het waterpeil met pompen zo laag mogelijk gemaakt. Vissen worden uit dat deel van de waterloop afgevangen. Na het schoonmaken wordt weer schone grond aangebracht omdat anders de waterloop veel te groot zou worden. De taluds (het schuine deel van de oever) worden daarbij flauwer gemaakt dan ze nu zijn.

Het vuile slib dat vrijkomt deponeert de graafmachine direct in vrachtwagens die het slib naar een depot in de buurt van Doetinchem brengen. Sommige delen van beken zijn te diep om goed droog te kunnen maken. Dan zal de graafmachine het slib onder water opgraven. Ook dan gaat het slib direct in vrachtwagens die het wegbrengen.

In het centrum is te weinig ruimte naast de waterloop om overal goed met een graafmachine bij te kunnen. Daar zal een schuifboot (een soort waterbulldozer) worden gebruikt om het slib op één punt bij elkaar te schuiven. Daar wordt het met een graafmachine uit het water gehaald. Als schuiven ook niet lukt dat wordt een drijvende graafmachine gebruikt die het slib in bakken gooit. Die varen naar een punt waar op de kant weer een graafmachine staat die het slib in vrachtauto’s laadt, die het slib direct wegbrengen.

Volop kansen voor flora en fauna
In week 13 van 2008 wordt het baggerwerk aan de Midden Regge afgerond. De werkzaamheden van het Project Weezebeek, Nieuwe Graven, Bornsebeek en Almelose Aa zullen in juni 2008 zijn afgerond met als resultaat meer ruimte voor water, schonere beken en rivieren met volop kansen voor flora en fauna om zich weer verder te ontwikkelen.

datum: 30 augustus 2007 | bron: Regge en Dinkel |  rubriek: baggeren

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink