waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Provincie Fryslân zoekt mogelijkheden voor hergebruik bagger

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2020 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Provincie Fryslân zoekt mogelijkheden voor hergebruik bagger
LEEUWARDEN - De provincie Fryslân start samen met Wetterskip Fryslân en LTO Noord een aantal pilotprojecten om aan te tonen dat baggerspecie veilig kan worden toegepast voor hergebruik. De voorbeeldprojecten richten zich voornamelijk op het toepassen van bagger op landbouwpercelen. Daarmee wordt een oplossing gevonden voor de specie die vrijkomt bij de baggerwerkzaamheden in de provincie Fryslân.

De pilots starten dit najaar en lopen door in 2008. Het project wordt uitgevoerd door Ingenieursbureau Oranjewoud. Traditioneel wordt vrijgekomen bagger opgeslagen in speciale baggerdepots. Dat brengt veel kosten met zich mee; voor transport, voor opslag en voor de aanleg van de depots zelf. Daarom streeft de provincie Fryslân ernaar de bagger direct toe te passen voor hergebruik. Gedacht wordt aan het ophogen van landbouwgronden in het veenweidegebied of bijvoorbeeld het creëren van een zogenaamde plas-dras situatie in een natuurgebied door het aanleggen van een vooroever. Daarbij mag de baggerspecie geen risico’s opleveren voor landbouw en natuur.

De toepassing van bagger direct bij de baggerlocatie gaat niet zonder slag of stoot. Milieugedeputeerde Adema betreurt dat. “Bagger wordt vaak nog geassocieerd met iets negatiefs. Dat is onterecht. Veel bagger is niet vervuild en is prima bruikbaar voor het ophogen van oevers en kaden, het verbeteren van landbouwpercelen en bijvoorbeeld in natuurontwikkelingsprojecten. Wij willen via een aantal pilotprojecten laten zien wat de toepassingsmogelijkheden zijn, zodat we van dat negatieve imago afkomen'.

Ingenieursbureau Oranjewoud heeft in opdracht van de provincie een workshop georganiseerd waarbij vraag- en aanbodkant met elkaar in gesprek gingen over toepassingsmogelijkheden en risico's. Wat die risico’s precies zijn wordt nu nader onderzocht. Met de resultaten daarvan, met afspraken over vergoedingen en door de pilot-projecten hoopt de provincie Fryslân in de toekomst veel integraler te kunnen gaan werken. Bron: Blok op het nieuws

datum: 30 september 2007 | bron: - |  rubriek: verwerking

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink