waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Circulaire sanering Waterbodems

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Circulaire sanering Waterbodems
Op 1 januari 2008 zijn er verschillende zaken rondom bodems veranderd: de Circulaire sanering waterbodems is gewijzigd en het Besluit bodemkwaliteit (voor waterbodems) is in werking gegaan.

De belangrijkste reden voor het wijzigen van de circulaire is de afstemming en de aansluiting bij het eveneens per 1 januari in werking tredende Besluit bodemkwaliteit (voor alle toepassingen van grond en baggerspecie in oppervlaktewater), en de aanpassing van de interventiewaarden voor waterbodems. Deze circulaire vervangt de Circulaire sanering waterbodems van 31 mei 2006 (Staatscourant 2006, 104).

Met ingang van 1 januari 2008 treedt het Besluit bodemkwaliteit in werking. In samenhang hiermee worden de interventiewaarden voor waterbodems (‘bodem onder oppervlaktewater’) aangepast op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten. Deze gewijzigde interventiewaarden zijn van belang voor het vaststellen van een geval van ernstige waterbodemverontreiniging. De gewijzigde interventiewaarden zijn opgenomen in bijlage 1 bij deze circulaire. Deze circulaire en bijbehorende Handleiding sanering waterbodems geven nog steeds uitwerking aan:

  • de vaststelling van een geval van ernstige waterbodemverontreiniging; 
  • het saneringscriterium waarmee de noodzaak tot spoedige sanering van de waterbodem wordt vastgesteld; 
  • de wijze waarop in dat geval het tijdstip van de sanering wordt bepaald; 
  • de saneringsdoelstelling met het oog op het resultaat dat met de sanering dient te worden bereikt.

Veel Towabo gebruikers kennen het besluit (het Bbk) in de wandelgangen ook als de ‘msPAFdroog’. Op 19 december 2007 is ook de Regeling Bodemkwaliteit gepubliceerd, waarin het Besluit is uitgewerkt. Voor waterbodems is het Besluit Bodemkwaliteit per 1 januari 2008 van kracht. Voor landbodems, inclusief het verspreiden van baggerspecie op het aangrenzend perceel, zal het Besluit op 1 juli 2008 van kracht worden.  Het inbouwen van het Bbk in Towabo is zo goed als gereed. Wat er nu nog gebeuren moet is het afronden van de laatste bouwwerkzaamheden en daarna moeten de toetsen worden getest. De release van het Bbk zal gaan plaatsvinden medio week 9 van 2008. In Towabo zitten op dat moment de volgende toetsen, die 1 januari 2008 ingaan:

  • Toepassen in oppervlaktewater 
  • Verspreiden in zoet oppervlaktewater 
  • Verspreiden in zout oppervlaktewater (Noordzee & Overige zoute wateren)

Ongeveer een maand later volgt de volgende toets, die op 1 juli 2008 ingaat: Verspreiden op aangrenzend perceel (de msPAFdroog).

Towabo is geschikt voor toetsing voor generieke toepassing, voor gebiedsspecifiek beleid moet gewerkt worden met Locale maximale waarden, hierover vind u meer in het artikel Risicotoolbox Waterbodems operationeel.

Meer info en voor het downloaden van de circulaire in PDF format:
http://www.helpdeskwater.nl/ser.....circulaire/


datum: 6 februari 2008 | bron: - |  rubriek: beleid

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink