waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Het Besluit bodemkwaliteit bevat nieuwe regels voor duurzaam bodembeheer. Al sinds 1 januari 2008 is het Besluit van kracht voor het toepassen van grond en baggerspecie in het oppervlaktewater. Vanaf 1 juli 2008 treedt het Besluit ook inwerking voor het toepassen van grond en baggerspecie op of in de bodem en voor het toepassen van bouwstoffen op of in de bodem en in het oppervlaktewater.

Er is een fasering aangebracht om gemeenten en toepassers de tijd te geven om zich voor te bereiden op de veranderingen. Gemeenten moeten bijvoorbeeld een functiekaart van hun beheergebied maken en toepassers moeten gaan melden via het Landelijk meldpunt bodemkwaliteit.

Meer eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden
De ministeries van VROM, V&W en LNV geven met het Besluit bodemkwaliteit invulling aan de wens om de bodemkwaliteit beter te laten aansluiten op het lokale bodemgebruik. Hierbij krijgen gemeenten en waterkwaliteitsbeheerders meer eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Zij kunnen ervoor kiezen om onder voorwaarden zelf normen vast te stellen die zo goed mogelijk aansluiten bij de functie die de bodem heeft en de (gewenste) kwaliteit voor een bepaald gebied. Ook het toezicht en de handhaving krijgen prioriteit.

Overgangsregels
Voor gemeenten die nog een geldige bodemkwaliteitskaart hebben, bestaat de mogelijkheid om maximaal vijf jaar gebruik te maken van overgangsbeleid. Dit betekent dat grondverzet voorlopig nog plaatsvindt volgens de Vrijstellingsregeling grondverzet en het bodembeheerplan. Ook zijn er overgangsregels voor lopende projecten en de bewijsmiddelen voor de kwaliteit van bouwstoffen, grond en baggerspecie.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over het Besluit bodemkwaliteit? Raadpleeg dan de website van Bodem+: www.bodemplus.nl. Bodem+ geeft in opdracht van het ministerie van VROM uitleg over het Besluit bodemkwaliteit. Op het “Kennisplein Besluit bodemkwaliteit” vindt u onder andere, veelgestelde vragen en antwoorden, een handreiking en meer achtergrondinformatie over het Besluit.
Voor vragen kunt u contact opnemen met de Bodem+ helpdesk via (070) 373 51 23.
datum: 1 juli 2008 | bron: Bodemnieuws.nl |  rubriek: algemeen

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink