waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Meststoffen verpesten de sloten

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2020 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Meststoffen verpesten de sloten
In het najaar van 2000 gebeurde er in de vergaderzalen in Brussel iets bijzonders, waarvan de reikwijdte niet direct doordrong in de Lage Landen. Op 23 oktober dat jaar stelde de EU de Kaderrichtlijn Water vast

Water is geen gewone handelswaar, maar een erfgoed dat als zodanig beschermd, verdedigd en behandeld moet worden’, zo staat er in de considerans. De EU stelde harde normen voor al het water, zoet en zout, oppervlakte- en grondwater. En een datum waarop de kwaliteit in orde moet zijn.

In 2015 dient water te voldoen aan het keurmerk ‘goede chemische toestand’ of ‘goede ecologische toestand’. Toen de consequenties eenmaal doordrongen in Nederland, leidde dat tot grote beroering bij waterschappen en het ministerie van V&W. De Nederlandse delta fungeert vanaf het begin van het industriële tijdperk als bezinkplaats van schadelijke stoffen. Dat leidde tot grote conflicten met landen stroomopwaarts van de Schelde, Maas of Rijn. Zoals over de lozingen van de Franse kalimijnen, van de Duitse en Zwitserse chemie-industrie of over de afwezigheid van een rioolwaterzuiveringsinstallatie voor Brussel.

Maar de nu geldende Kaderrichtlijn drukt de Nederlandse waterbeheerders keihard met de neus op het feit dat wij zelf ook sterk bijdragen aan vervuiling van het water. Dankzij langdurige intensieve veeteelt en landbouw, en ladingen aan dierlijke mest en kunstmest, is de bodem van Nederland doordrenkt met de nutriënten stikstof en fosfor. In een evaluatie over de Kaderrichtlijn van V&W van 2 juni, schrijft het ministerie dat van de ‘regionale wateren’ slechts vijf procent als goed (voldoende aan de richtlijn) kan worden aangemerkt. Dus 95 procent van de beken, meren, sloten, vaarten en kanalen is ‘matig’ of ‘ontoereikend’. Wat betreft de ‘rijkswateren’ is slechts vijftien procent ‘goed’ qua ecologische kwaliteit.

Over de chemische kwaliteit van het water schrijft V&W dat voor veel ‘probleemstoffen’ de normen worden gehaald (ofschoon die normen nog niet definitief zijn vastgesteld), maar dat er voor ‘resterende probleemstoffen’ zoals PAK’s, TBT (tributyltin), koper, zink en een aantal gewasbeschermingsmiddelen er nog ‘een opgave ligt om de emissies, lozingen en verliezen tot nul terug te brengen.’ En vervolgens: ‘Vast staat dat dat niet voor 2027 gaat lukken’. Het zinnetje staat ook nog tussen haakjes, maar getuigt op zijn zachts gezegd niet van de ambitie die het kabinet in andere waterbeheer-kwesties ten toon spreidt. Als Nederland zich in de wereld wil profileren in waterbeheer, dan dient in eigen land dit milieuprobleem harder te aangepakt worden. Het fors terugdringen van fosfaatbemesting en van het uitrijden van dierlijke mest is wel het meest urgent.datum: 17 juni 2008 | bron: Bodemnieuws.nl |  rubriek: kwaliteit

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink