waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Provincie Fryslân baggert deel Prinses Margriet kanaal

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Provincie Fryslân baggert deel Prinses Margriet kanaal
LEEUWARDEN - De provincie Fryslân heeft het Prinses Margriet kanaal tussen Warten en het Pikmeer uitgebaggerd tot een diepte van 4,90 meter. In totaal is er 140.000 m 3 verdiepingsgrond, waarvan een klein deel baggerslib, vrijgekomen.

Hiervan heeft Wetterskip Fryslân 90.000 m 3 hergebruikt voor ophoging van de kaden langs de Kromme Ee. De rest is overgebracht naar het onderwaterdepot Wijde Ee bij Burgum. Dit depot krijgt voor een deel een natuurfunctie en voor een deel een recreatieve invulling.

Baggeren is noodzakelijk omdat vaarwegen van nature aanslibben. In het geval van het PM-kanaal is er bovendien sprake van opwaardering van een vaarroute.In 2011 zal het hele kanaal 4,90 meter diep moeten zijn, zodat het geschikt is voor grotere binnenvaartschepen. Ook zorgt baggeren voor helder water en verhoogt het de waterkwaliteit. Nederland en daarmee ook Fryslân maken deel uit van de grote rivierendelta. Een kwart van de Nederlandse bagger uit de binnenvaarwegen komt uit Fryslân. De sliblaag groeit met enkele centimeters per jaar. Als we niet baggeren betekent dat, dat Fryslân over enkele tientallen jaren zodanig aangeslibd is dat scheepvaart niet meer mogelijk is.

Natuurvriendelijke oevers
Naast de ophoging van de kaden zijn in de Kromme Ee (nabij de Alde Feanen) ook natuurvriendelijke oevers aangelegd. Door de aanleg van natuurvriendelijke oevers ontstaat meer ruimte voor water en kunnen te water geraakte dieren (bijv. reeën) eenvoudiger uit het kanaal klimmen. Voor de vaarweggebruiker heeft een dergelijke constructie het voordeel van golfdemping. Ook geeft het vanaf het water een natuurlijker uitzicht op het land. Voorheen was de oever beschermd door een verticale damwandconsructie.
datum: 26 juni 2008 | bron: Provincie Fryslân |  rubriek: baggeren

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink