waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
De grachten van Groningen zijn weer schoon en veilig. Van oktober 2001 tot december 2007is een enorme hoeveelheid sterk vervuild slib, asbest en grof vuil uit de stadswateren verwijderd.  6000 ton grof vuil als fietsen, winkelwagentjes, tapijt en koelkasten, 500.000 m3 verontreinigd slib en enige explosieven zijn uit het water gehaald. Ook zijn honderden woonschepen verplaatst. De hoeveelheden vuil en bagger bleken meer dan gedacht, het opruimen heeft ruim € 25 miljoen euro gekost. Dit geld is op tafel gelegd door de beide waterschappen, gemeente en provincie Groningen en bovendien is een flinke subsidie bij de minister van VROM in de wacht gesleept.

Door het baggeren is het water schoon en voldoende diep. Alle schepen – ook die van Sinterklaas – kunnen weer moeiteloos door de grachten de stad in en uit varen. Het project 'Waterbodemsanering Stadswateren Groningen' is één van de eerste grote regionale stedelijke baggerwerken en wordt officieel afgerond op 3 december.


Erfenis van jaren
Het baggeren was nodig om verontreinigd slib op te ruimen dat in de loop der jaren is ontstaan door vervuilende scheepvaart en bedrijfsactiviteiten. Door het baggerwerk zijn de omstandigheden voor mens, plant en dier enorm verbeterd. Om nieuwe vervuiling te voorkomen zijn bedrijfsterreinen gesaneerd, riooloverstorten afgesloten en worden milieudelicten strenger aangepakt. Als laatste onderdeel sluit de gemeente de woonschepen in de grachten aan op de riolering.

Succesvolle samenwerking
De waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest, de gemeente Groningen en de provincie Groningen ondertekenden in 2001 een samenwerkingsovereenkomst voor het project ‘Waterbodemsanering Stadswateren Groningen’. Door het grote draagvlak voor dit project bij alle partners, de goede samenwerking en het onderlinge vertrouwen kon dit ingewikkelde en kostbare project een succes worden. Doordat voor ieder het maatschappelijke belang steeds voorop stond, zijn alle hindernissen onderweg steeds gezamenlijk genomen.

Door deze samenwerking is bovendien € 1 miljoen subsidie van het Rijk veilig gesteld voor vervolgwerkzaamheden in het Hoendiep en de rest van de Scandinavische Havens.

Officiële afronding
Op 3 december vanaf 14.00 uur zullen de bestuurders van de convenantpartijen het project officieel afsluiten. In een forum discussiëren zij over de samenwerking, de gebruikte innovatieve processen en technieken, duurzaamheid, milieu en het belang van dit project voor het Noorden met het extra Haagse geld.

Diepen, kanalen en havens
In het project zijn de volgende wateren gesaneerd: de Hunzehaven, stadsdeel Eemskanaal, Reitdiep/Balkengat, Oosterhamrikkanaal, vijvers Noorderplantsoen, Oude Winschoterdiep Noord en Zuidzijde, de Diepenring (de Aa/Zuiderhaven/Verbindingskanaal/Noorderhaven/Schuitendiep), Oosterhaven en Eendrachtskanaal/Hoendiep en een deel van de Scandinavische havens.
datum: 1 december 2008 | bron: Hunze en Aa's |  rubriek: baggeren

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink