waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Waterschap gaat waterbeheer in de Maurikse wetering verbeteren

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Waterschap gaat waterbeheer in de Maurikse wetering verbeteren
Op vrijdag 16 augustus jl. vergaderde het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland. Het bestuur stemde onder meer in met de plannen om de Maurikse wetering en het stroomgebied van deze wetering aan te pakken ter verbetering van het waterbeheer. Deze totale opknapbeurt gaat dit najaar van start en zal tot 2006 duren.

Aanleiding voor de verbeteringswerkzaamheden was te geringe berging in het stroomgebied van de Maurikse wetering en de matige waterkwaliteit. Door de geringe berging in het gebied fluctueren de waterpeilen in de wetering sterk en komen er tijdelijk vaak te hoge waterstanden voor. Ook zijn de oevers van de Maurikse wetering afgekalfd en is de waterbodem vervuild. De Maurikse wetering heeft een belangrijke functie in de waterhuishouding van de Neder Betuwe en in het gebied ten noorden van de Linge.

Pakket van maatregelen
Om het probleem op te lossen is een integrale aanpak nodig. Dit betekent een pakket aan maatregelen, waarbij elke maatregel zijn eigen tempo zal hebben. De eerste fase betreft de Maurikse wetering zelf. Eind 2002 wordt over een traject van 2,7 kilometer tussen het Amsterdam-Rijnkanaal en de Rijwijksche wetering gestart met het baggeren van de waterbodem, het fixeren van de oevers, het aanleggen van rietkragen en (waar mogelijk) bredere oevers die een grotere waterberging tot gevolg hebben. De kosten hiervoor bedragen 400.000,--. Vervolgens zullen de overige delen van de Maurikse wetering worden aangepakt. De werkzaamheden in de wetering zullen enige jaren duren. De totale lengte van de Maurikse wetering van Bonte Morgen tot aan Buren omvat 14 kilometer.

Naast de aanpak van de Maurikse wetering zelf, start het waterschap in het najaar van 2003 met een reeks andere maatregelen in het stroomgebied van de Maurikse wetering. Het gaat hierbij om het verbeteren van de overstorten in de kernen van de gemeente Buren, het automatiseren van stuwen in het stroomgebied, het baggeren van watergangen in het gebied rondom de Maurikse wetering en het realiseren van extra berging in het gebied. De genoemde maatregelen hebben allen een positieve invloed op de waterkwaliteit, maar om de kwaliteit nog verder te verbeteren zullen aanvullende maatregelen worden getroffen. Door aanleg van natuurvriendelijke oevers, verdieping van watergangen en het aanleggen van helofyten gebiedjes en kleine moerasjes zal de kwaliteit van het water aanzienlijk toenemen. De werkzaamheden zullen tot 2006 duren.
datum: 16 augustus 2002 | bron: WSRL |  rubriek: algemeen

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink