waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Baggeren Hurwenen kost 2 miljoen

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Baggeren Hurwenen kost 2 miljoen
HURWENEN/DRUTEN - Polderdistrict Groot Maas en Waal in Druten en Zuiveringsschap Rivierenland beginnen in januari in Hurwenen en Rossum met het verwijderen van baggerspecie. Uit 14,5 kilometer A- en B-watergangen wordt in drie maanden tijd 11.000 kubieke meter vervuilde bagger gehaald. De kosten van het project bedragen ongeveer twee miljoen gulden en worden verdeeld tussen polder en zuiveringsschap.

Het gebied met vervuilde watergangen in Hurwenen/Rossum wordt globaal omsloten door Van Heemstraweg, Hogeweg, Waaldijk, Doorningstraat, Molenstraat, Dorpsstraat, Waaldijk en Meistraat/Menweg. Het baggerwerk is de afgelopen jaren meermalen vertraagd. Dat heeft volgens de dijkstoel geleid tot 'een aantal onaanvaardbare hydrologische knelpunten'. In sommige gevallen zijn duikers voor tachtig procent dichtgeslibd. Langer uitstel van baggerwerk vindt de polder onwenselijk. De polder en het zuiveringsschap beginnen hun baggerwerk bovenstrooms, waardoor ze de kans gering achten dat dit gebied later opnieuw verontreinigd zal worden. De baggerspecie is verontreinigd met dioxine, DDT, cresolen (stoffen die uit hout- en koolteer zijn bereid) en een combinatie van die stoffen. De dioxinevervuiling is in het project Bio-Bommelerwaard aangepakt en opgelost. De specie die alleen met DDT is verontreinigd, wordt via de waterbodemsanering aangepakt. Nog in onderzoek is wat met de cresolenvervuiling gedaan moet worden. Gebleken is dat deze verontreiniging diffuus in het gebied voorkomt en te wijten is aan in het verleden gebruikte bestrijdingsmiddelen. Met onderzoek dient te worden aangetoond dat de cresolen geen belasting voor de bodem zijn. Laboratoriumonderzoek is afgerond. Resultaat is dat cresolen onder bepaalde omstandigheden binnen 14 dagen afbreken. Momenteel wordt, samen met provincie en gemeenten, een praktijkproef in het veld voorbereid. Wanneer de proef slaagt, zal in 2002/2003 op grote schaal in het oostelijke deel van de Bommelerwaard gebaggerd gaan worden.

Specie
De vrijkomende specie wordt op twee locaties verwerkt. Ongeveer 8000 kubieke meter wordt per schip naar Dordrecht gebracht. De andere 3000 kubieke meter wordt ingedroogd op slibbedden van de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Brakel/Aalst. Bij voldoende kwaliteit na droging kan de grond volgens de polder worden afgezet bij de gemeente Zaltbommel. Eigenaren met grond bij B-watergangen, betalen voor het baggeren een bedrag van 1,50 gulden per strekkende meter. Dat levert 18.000 gulden op. Nog deze maand worden zij daarvan schriftelijk op de hoogte gebracht. In december krijgen ze nadere informatie tijdens een voorlichtingsavond. Eenzelfde bijdrage werd gevraagd bij sanering in Alphen-Dreumel. Het baggerwerk komt maandag vanaf 13.30 uur in de vergadering van het gecombineerd college, in districtshuis Druten.
datum: 23 november 2001 | bron: Brabants Dagblad |  rubriek: baggeren

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink