waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Baggerwerk van waterbodems in stad Groningen gaat van start

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Baggerwerk van waterbodems in stad Groningen gaat van start
Op 22 oktober begint in het Reitdiep en Balkengat een omvangrijk saneringsproject van de stadswateren Groningen. Komende jaren wordt ook de bagger opgeruimd in het Oosterhamrikkanaal, vijvers van het Noorderplantsoen, Oude Winschoterdiep, Diepenring, Verbindingskanaal, Eemskanaal, insteekhavens, Hoendiep, Eendrachtskanaal en Helperdiep.

De totale kosten worden geraamd op 40,7 miljoen gulden. De gemeente neemt 10 miljoen voor haar rekening, het waterschap Hunze en Aa's 6 miljoen, het waterschap Noorderzijlvest 0,5 miljoen en de provincie 1,1 miljoen. Het ministerie van VROM geeft een bijdrage van ruim 23 miljoen. De bagger ligt grotendeels in het gebied van het waterschap Hunze en Aa's en daarom is dit waterschap opdrachtgever en projectleider. Er wordt niet alleen verontreinigd slib opgeruimd, ook wordt het water op voldoende diepte gebracht. De verontreiniging is in de loop van jaren ontstaan door bedrijfsactiviteiten, lozing van ongezuiverd water, riooloverstort, scheepvaart en stadsverkeer. Een deel van het meest verontreinigde slib wordt in het eerste jaar verwerkt op de stortplaats Stainkoeln te Groningen. Wegens onvoldoende verwerkingscapaciteit wordt het daarna grotendeels afgevoerd naar het baggerdepot IJsseloog in het Ketelmeer. Minder sterk vervuild slib wordt opgeslagen in het gemeentelijk baggerdepot Driebondsweg in Groningen.

Op 22 oktober start baggerbedrijf De Vries & Van de Wiel uit Schagen in het Reitdiep en Balkengat. Daar ligt naar schatting 36.000 m3 baggerslib, waarvan 83% licht tot matig verontreinigd is en 17% sterk verontreinigd. Het slib wordt met een kraan vanaf een drijvend ponton in een slibschuit gestort. Vanaf de Plantsoenbrug en de Plataanbrug wordt van twee kanten tegelijk gewerkt naar de sliboverslag op het ACM-terrein. Vandaar wordt het slib met vrachtwagens afgevoerd naar de stortplaats. Met een verwachte weekproductie van ongeveer 3.500 m3 duurt het werk ongeveer 10-12 weken. Als het niet door vorst wordt onderbroken, zal het baggerwerk op 31 januari 2002 klaar zijn. Per dag wordt ongeveer 20 - 30 meter watergang uitgebaggerd. Met zogenaamde slibschermen wordt voorkomen dat opwervelend slib wegstroomt. Gevaren of risico's voor de omgeving worden niet verwacht. Wel is af en toe enige stankhinder mogelijk door rottend organisch afval.

Elk woonschip wordt verlegd, zo mogelijk door aan te meren bij een naastliggend schip. Dit duurt per schip enkele uren en de aannemer zorgt voor het afkoppelen, verleggen, terugleggen en weer aankoppelen. Iedereen wordt persoonlijk geïnformeerd, enkele dagen voordat men aan de beurt is.
datum: 18 oktober 2001 | bron: Waterschap Hunze en Aa's |  rubriek: baggeren

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink