waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Grindsector: vertraging Grensmaas

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Grindsector: vertraging Grensmaas
Het storten van vervuild slib in grindgaten en zandafgravingen langs de oevers van de Maas levert slepende juridische procedures op, die voor een jarenlange vertraging van de rivierbeveiliging zorgen. Dat vreest de FODI, de Federatie van Oppervlaktedelfstoffen winnende Industrieën, de overkoepelende organisatie van ontgrinders en baggerbedrijven.

Volgens de FODI zal de provincie Limburg vrijwel zeker door de rechter worden teruggefloten met het zogenaamd Actief Bodembeheer Maas. Dat beheer komt er op neer, dat de vervuilde grond die vrijkomt bij de verbreding en verdieping van de Grens- en de Zandmaas opnieuw gebruikt wordt voor het opvullen van grindgaten in Zuid-Limburg en hoogwatergeulen in Noord-Limburg. De provincie denkt de tientallen miljoenen kuub Maasslib op basis van huidige milieu-wetgeving te kunnen hergebruiken.

De FODI komt na juridisch onderzoek tot de conclusie dat voor dat hergebruik van Maasslib de wet- en regelgeving moet worden aangepast. De huidige wetten zijn veel te complex en kunnen verschillend worden uitgelegd, waardoor er ook tijdens de uitvoering vragen kunnen rijzen of de stortwerkzaamheden wel legaal zijn. In een brief aan Provinciale Staten dringt de grind- en zandsector aan op snelle, nieuwe wetgeving omdat anders weer jaren verloren gaan voordat de rivierbeveiliging echt van start kan gaan.

De FODI ziet een reeks knelpunten opdoemen bij het storten van het Maasslib. Zwaar vervuilde grond mag volgens de huidige wetgeving niet worden hergebruikt als bodem. Veel Maasslib behoort tot die categorie.

Volgens de huidige wetgeving is voor het storten van zwaar vervuilde grond een depot nodig van minstens enkele miljoenen kubieke meter. De provincie neemt echter genoegen met meerdere depots (de grindgaten en zandafgravingen) van minimaal 100.000 kubieke meter. De provincie gaat bij het verwijderen van het Maasslib uit van een bestaande situatie. De huidige wetten gaan bij bodemsanering echter ook uit van nieuwe gevallen van verontreiniging. De grindsector is bang aan de slag te kunnen blijven met het weghalen van vervuild slib, als tijdens de uitvoering van de Zand en Grensmaas hoogwatergolven ontstaan, die nieuw verontreinigd materiaal aanvoeren.

De kosten van de uitgebreide bodemonderzoeken in en langs de Maas dreigen onbetaalbaar te worden. Volgens de FODI moet worden vastgelegd dat alleen de bodemkwaliteit van de bovenste vijftig centimeter wordt onderzocht.De FODI vraagt zich af, of de eis in de praktijk uitvoerbaar is dat de toplaag die de toekomstige afgravingen moet afdekken minstens van dezelfde bodemkwaliteit is als de huidige.

(bron: De Limburger)
datum: 3 februari 2003 | bron: - |  rubriek: verwerking

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink