waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Opslaan slib voorlopig het best

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Opslaan slib voorlopig het best
TERNEUZEN – Een landelijk onderzoek van Rijkswaterstaat naar hergebruik van verontreinigde baggerspecie heeft geen invloed op de plannen voor een mammoet-slibdepot in de Koegorspolder bij Sluiskil. Waterstaat Zeeland gaat ervan uit dat het nog jaren duurt voor verwerking van specie tot " nuttig toepasbare producten" financieel aantrekkelijker is dan berging in grote depots.

Een woordvoerder van waterstaat in Middelburg: “Om misverstanden te voorkomen: dit onderzoek staat los van de plannen voor de aanleg van het depot bij Sluiskil. Blijkt op termijn dat de verwerking een goed alternatief is, dan kan dat wel gevolgen hebben voor de tweede fase van de slibberging in de Koegorspolder, maar de eerste fase willen we in elk geval uitvoeren.” Rijkswaterstaat onderhandelt al geruime tijd met de gemeente Terneuzen over de aanleg van het mammoetdepot in de Koegorspolder. In 1995 al ging de gemeenteraad onder strikte voorwaarden akkoord, mits de specie ondergronds in een zogenaamd potdepot zou worden opgeslagen. Vorig najaar presenteerde waterstaat een goedkoper alternatief: een depot dat deels ondergronds en deels bovengronds zou worden aangelegd: 3,5 miljoen kuub in een potdepot en eenzelfde hoeveelheid tot negen meter boven het maaiveld. Met dit combinatiedepot zou waterstaat 80 miljoen gulden besparen. Het dept zou wel 25 hectare groter worden; in totaal 90 hectare. In de eerste fase (2003 tot 2011) zou 3,5 miljoen kuub specie in een potdepot, negen meter diep, moeten worden geborgen. In de jaren daarna zou daar nog een 3,5 miljoen kuub bovenop worden gedumpt. B en W van Terneuzen verbonden al direct een groot aantal voorwaarden aan het central provinciale slibdepot. Het moet ten eerste landschappelijk inpasbaar zijn en daarnaast eist Terneuzen als "wisselgeld" (wij gaan immers het slib uit alle Zeeuwse waterwegen en havens bergen’) ruimte voor de toegangsweg van de kanaaltunnel bij Sluiskil, voor de ontwikkeling van een bedrijventerrein én voor "vrije invullen" van het gebied tussen het Kanaal Gent-Terneuzen en de Koegorspolder.

Eisenpakket Hoewel waterstaat aanhikt tegen het eisenpakket, verlopen de onderhandelingen tot nu toe "redelijk vlot’. Het streven is dat de gemeenteraad zich eind april over de bijgestelde plannen en het onderhandelingsresultaat uitspreekt. Het onderzoek naar de mogelijkheden om op grote schaal baggerspecie te verwerken voor hergebruik heeft een oriënterend karakter. Waterstaat heeft alle huidige en toekomstige verwerkers uitgenodigd voor een gedachtenwisseling over de voorwaarden waaronder zij de specie willen behandelen. De resultaten van et overleg dienen als basis voor een advies aan de regeinr en een voorstel aan de Tweede Kamer. Straks worden op verschillende locaties in het land bijeenkomsten belegd. In Zeeland komen verschillende bedrijven in aanmerking voor de slibverwerking, waaronder Sagro uit ’s Heerenhoek en Dusaltec uit Utrecht dat in 2001 in Vlissingen-Oost een fabriek opent voor de verwerking van baggerspecie in grind.

(Bron: Wout Bareman, PZC)datum: 20 februari 2001 | bron: - |  rubriek: depots

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink