waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Vergoeding voor schade kwelwater

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Vergoeding voor schade kwelwater
VOOR-DREMPT - Het Waterschap Rijn en IJssel vergoedt de schade die door kwelwater uit de Oude IJssel bij negen landbouwers ontstaat. Het schap en de landbouwers zijn het voor dit jaar eens geworden over een vergoeding van 36.000 euro.

Na baggerwerk komt sinds het voorjaar over een lengte van twee kilometer tussen Laag-Keppel en Doesburg het grondwater regelmatig tot op, of vlak onder het maaiveld te staan. Daardoor ontstaat schade aan gewassen, of kunnen landbouwers niet met hun machines het land op.

"De natte plekken zorgen voor belemmeringen, zoals bij het laten weiden van de koeien. Maar met deze vergoeding kunnen we redelijk uit de voeten", reageert landbouwer Henk Jolink. Hij verwacht overigens ook volgend jaar nog overlast van het kwelwater te ondervinden.

Het Waterschap stelt zich zonder voorbehoud aansprakelijk voor de landbouwschade, aangezien die is veroorzaakt door het uitbaggeren van de Oude IJssel. De rivier is de laatste jaren op de juiste diepte voor scheepvaartverkeer gebracht. Daarbij is tussen Eldrik en Doesburg recentelijk ook zoveel slib van de rivierbodem gezogen, dat de zandbodem water doorlaat. Aangezien het waterpeil in de Oude IJssel nabij Laag-Keppel 1,80 meter hoger ligt dan in de omliggende sloten, ontstaat er een 'kweldruk'. Met als gevolg dat op de naastgelegen lagere landbouwgronden het water soms zelfs tot aan de oppervlakte komt te staan.

Hoe lang die situatie nog voortduurt, valt momenteel niet te voorspellen, aldus woordvoerder Hans Bijen van het Waterschap. "We verwachten dat het slib op natuurlijke wijze weer op de rivierbodem wordt aangebracht. Het is ons nog onbekend hoe lang dat kan gaan duren."

Bijen beklemtoont verder dat het grondwaterpeil rondom de Oude IJssel momenteel tot op een aanvaardbaar niveau is gezakt: "Dat is terug op het oude peil."

Onduidelijk is echter welke rol de huidige droogte daarbij speelt. Het is dan ook niet uitgesloten dat in de nattere seizoenen het kwelwater de landbouw in het gebied de komende jaren opnieuw parten gaat spelen.

Over de schade is tot tevredenheid van beide partijen gerapporteerd door het Ellecomse rentmeesterskantoor Korevaar. Over de hoogte van de vervolgschade wordt opnieuw overlegd wanneer die zich voordoet, meldt Bijen.

De landbouwers hebben zich bereid verklaard komend najaar rekening te houden met de verhoogde waterstand in het gebied, in een strook van enkele honderden meters ter weerszijden van de Oude IJssel.

Het kwelwater op de landbouwgronden bleek afgelopen maart een onverwacht bijeffect van het jarenlange baggerproject. Tussen de sluizen bij Doesburg en het centrum van Doetinchem is de vaardiepte van vijf meter nu hersteld. Het slib is naar het tijdelijke slibdepot bij Voor-Drempt gepompt.


datum: 22 juli 2003 | bron: Gelders Dagblad |  rubriek: baggeren

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink